24 October 2016

Netherlands moves forward to annex Caribbean dependencies, defies referenda in Bonaire and Sint Eustatius rejecting colonialism


Wikipeda
_________________
 
Open Letter
 
to the President of the 1st Chamber, Mrs. Broekrs- Knol and the Minister of the Interior and Kingdom Relations, R.H.A. Plasterk, Kingdom of the Netherlands

PO Box 20017
2500 EA Den Haag
Netherlands.

 Bonaire, October 18, 2016

 Subject: Bills 33131, 34341 Public Entities Bonaire, Sint Eustatius and Saba

 Dear Minister Plasterk, Mr President Broekrs-Knol and members of the 1st Chamber,
 
We request your attention to the following regarding your plenary meeting on October 11, 2016:

 Your Chamber has proposed on October 25 to vote to continue with the further anchoring of Bonaire (the BES islands) in your constitution. This was proposed on October 11, 2016, exactly one day after October 10, 2016, Columbus Day, which the colonization of American continent started 525 years ago, and now six years after Bonaire was annexed on 10-10-10 without the consent of the Bonairean people .

On December 18, 2015 with 65% No-votes this illegal structure was clearly rejected. If you vote on October 25 in favor, this is a infringement of our sacred self-determination and fundamental human rights, and is an illegal annexation through your Dutch state system by anchoring Bonaire in your constitution.
 
Given your position and role as co-legislator to be independent and must take account of technical legal aspects, especially the relevance and consistency with other laws and certainly not contradicting higher laws, it is now your responsibility to definitively guarantee the rule of law and democracy.
 
You have to respect the voice and rejection by the people of Bonaire on December 18, 2015 and not to proceed with the legislative process and to anchor Bonaire in your constitution against the wishes of the Bonairean population and international higher law.
 
We would like again to point out that your Chamber and the minister with this proposal intends to:
 
* to violate your own accords in the United Nations,

* to put aside the advice of your own legal experts,

* to put aside your own appointed evaluation committee Spies opinion which stated that there is no constitutional basis to impose the anchoring the BES islands, violating the self-determination and human rights of the humble Bonaire peoples;

* to violate the law and democratic decision of the Bonerian peoples of the clear rejection of the current structure on 18 December 2015

* to impose your dominance

* to infringe and breach your own commitments that you will respect the voice of the people and their acquired rights, etc etc ...
 
Your bill and intentions clearly point in the direction to legitimize the illegal annexation of Bonaire (the BES islands).
 
This makes the Dutch government nothing less than e.g. the paper annexation of Crimea by Russia, which was clearly rejected by the international community and the now ongoing Syria crisis and genocide with or without the consent of the international community.
 
The same thing happens here on Bonaire (BES Islands) where a conquer and occupy small paper war is going on, namely the extermination policy, genocide of the indigenous Caribbean Bonairean population with paper and laws.
 
Instead of this your Minister and your Chamber must stop immediately with:
 
* open immigration policy;

* the camouflaged euthanasia and abortion practices in the healthcare sector pursuing the systematic extermination of the native Bonerian;
 
* your cultural imperialism through imposing amoral legislation on the humble believer and Bonerian peoples,

* the invasion of European-Dutch which will neutralize the democratic right of Bonerian peoples on the short term and making the Bonerian a minority, direction cases of Russia and Crimea,
 
* all possible policy practices that sub-duct the economic strength and aspiration and self-reliance of indigenous Bonerian (eg closing Medical School, regulations by Authority for the Financial Markets, demotivation and segregation of indigenous Bonerian by Ducthification of the education system and policies, etc, etc).
 
In summary, the chamber and the minister are planning to vote on October 25 to officially violate their self-co-signed international agreements and higher international law.
 
Just at this moment in time you have to show an exemplary function as board member of the security-council, but what you have in mind is the opposite; violation of rights to self-determination, human rights abuses, violation of the principles of the rule of law and democracy.
 
We only hope that in due time you will realize that you're violating all the above rights and that you are profiling a negative image to the world and Bonerian peoples.

It is expected that "justice for all" more or less becomes an empty slogan, and that the rule of law is undermined. In this way you allows everyone to defend its own human rights and its political freedom and equality and certainly does not have to take in consideration anymore to keep or respect the law which the chamber and the Minister are knowingly violating.

 Yours sincerely,

On behalf of Foundation Nos Kier Boneiru Bek
James Finies, President
___________________________________

Map of the Dutch colonial possessions around 1840. Included are the Dutch East Indies, Curaçao and Dependencies, Suriname, and the Dutch Gold Coast.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4198752

___________________________
 
(ORIGINAL DUTCH) 

 
To:
De Voorzitter van de 1ste Kamer, Mevr. Broekrs- Knol ende Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, R.H.A. Plasterk

Postbus 20017
2500 EA Den Haag
Nederland.

 Bonaire,  18 Oktober 2016

 Betreft: wetsvoorstellen 33131, 34341 Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Geachte minister Plasterk, geachte voorzitter Broekrs-Knol en leden van de 1ste kamer,

Wij vragen uw aandacht voor het volgende met betrekking tot uw plenaire vergadering gehouden op 11 oktober 2016:

Door uw kamer wordt voorgesteld om op 25 oktober a.s. stemming te vragen om door te gaan met het verder verankeren van Bonaire (de BES eilanden) in uw grondwet. Dit werd voorgesteld op 11 oktober 2016 , precies een dag na 10 oktober 2016, Columbus dag, die 525 jaar geleden de kolonisatie van Amerikaans continent startte, en nu zes jaar nadat Bonaire op 10-10-10  zonder toestemming van het Boneriaanse volk werd geannexeerd. 

Op 18 desember 2015 is duidelijk met 65% Nee-stemmen deze illegale structuur afgewezen. Indien u op 25 oktober a.s.vóór stemt, is dit een schennis van onze onschendbare fundamentele zelfbeschikkings- en mensenrechten en is het een illegale annexatie met uw Nederlands staatsbestel door Bonaire in uw grondwet te verankeren.

Gezien Uw positie en taak als mede-wetgever die onafhankelijk is en rekening dient te houden met wetstechnische aspekten en vooral de deugdelijkheid en samenhang met andere wetten en zeker het niet laten indruisen tegen hogere wetgeving is het nu uw verantwoordelijkheid om definitief de rechtstaat en democratie te waarborgen. U dient de zelfbeschikkingsrecht en de stem en afwijzing van de bevolking van Bonaire van 18 desember 2015 te respecteren en niet verder te gaan met dit wetgevingstraject en het tegen de wil van de  Boneriaanse bevolking en tegen internationale hogere wetgeving verankeren van Bonaire in uw grondwet.

Wij willen u nogmaals erop wijzen dat uw kamer en de minister met dit voorstel van plan zijn om:

*   uw eigen akkoorden in de Verenigde Naties te schenden,

*   de adviezen van uw eigen juridische experts aan de kant te leggen,

*   uw eigen benoemde evaluatie-commissie Spies advies die verklaarde dat er geen grondwettelijke basis is om het verankeren van de BES eilanden aan de kant te leggen, de zelfbeschikkingsrechten en de mensenrechten van de nederige volk Bonaire te schenden;

*   de democratische recht en beslissing van het Boneiraans volk en de  duidelijke afwijzing van de huidige struktuur op 18 december 2015 te schenden en

*   uw machtspositie te imponeren,

*   uw schrijven en toezeggingen dat u het stem van het volk en haar verworven rechten onverkort respecteer te schenden, enz enz... 
 
Uw voorstel en intentie wijzen duidelijk in de richting om de illegale annexatie van Bonaire (de BES eilanden) te legitimeren.
 
Dit maakt het Nederlands bestuur niets minder dan b.v. de papieren annexatie van de Krim door Rusland, die duidelijk door de internationale gemeenschap is afgewezen en de nu gaande Syria crisis en genocide met of zonder toestemming van de internationale gemeenschap.
 
Hetzelfde gebeurt hier op Bonaire (BES eilanden) waar een landjepik papieren oorlogje gaande is, n.l. de beleidsmatige uitroeing, genocide van de inheemse Caribische Boneriaanse bevolking met papier en wetten.
 
In plaatse hiervan zou uw Minister en uw kamer per direkt moeten stoppen met:
 
*   de open-immigratie-beleid;
 
*   de gecamoufleerde euthanasie en abortus praktijken in de zorgsektor die de systematische uitroeing van de inheemse Boneriaan nastreeft;
 
*   stoppen met uw kulturele imperialisme door middel van imponeren van imorele wetgeving op de nederige gelovige Boneriaans volk, en
 
*   stoppen van de invasie van Europese-Nederlanders die het democratische recht van de Boneriaans bevolking op kort termijn zal neutraliseren en de Boneriaan tot een minderheidsgroep maakt, richting casus van Rusland en Krim,
 
*   en verder stoppen met alle mogelijke beleids-praktijken die de economische kracht en aspiratie en het zelfredzaamheid van de inheemse Boneriaan wegneem (v.b. sluiten van Medical School, invoeren reguleringen door Authoriteit Financiele Markten, demotivatie en segregatie van de inheemse Boneriaan door ver-Nederlandsing van de onderwijssysteem en beleid, etc, etc,)

Samenvattend: de kamer en de minister zijn van plan te gaan stemmen op 25 oktober om officieel de zelf mede-ondertekende internationale akkoorden en hogere internationale wetgeving te schenden. 

Net nu u een voorbeeld functie moet tonen als mede-veiligsheidsraad-lid door wat u nu in petto heeft is precies andersom: schenden van zelfbeschikkingsrechten, schenden van mensenrechten, schenden van principes van de rechtstaat en democratie.

Wij hopen alleen dat u tijdig beseft dat u bezig bent met het schenden van alle bovengenoemde rechten en dat u een negatief imago naar de wereld en het Boneriaans volk profileert.

Het is te verwachten dat "recht voor één, recht voor allen" meer of minder een lege leuze wordt en dat de rechtstaat wordt ondermijnd. Op die manier kaat u het aan een ieder over om haar eigen mensenrechten en politieke vrijheid en gelijkheid te verdedigen en zeker geen rekening meer hoeft te houden met de wet of recht, die de kamer en de minister bewust aan het schenden zijn. 

Hoogachtend,
Namens Stichting Nos Kier Boneiru Bek,
James Finies, voorzitter  


 

No comments: