18 March 2015

Bonaire Activist comments on "illegal" political status on eve of territory's election (Dutch)Aan: De gezaghebber van het eilandgebied van Bonaire, dhr E Rijna en Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, Dhr. Plasterk Plaza Wilhelmina 1 

Bonaire, 17 maart 2018 

Betreft: verkiezing van de leden van de eilandsraad 18 maart 2015


Uit

James Finies
Postbus 341 
Kralendijk, Bonaire


Geachte Gezaghebber en Minister, 

In verband met de te houden ER-leden verkiezing van 18 maart a.s. breng ik U het volgende onder Uw aandacht:

-in 2004 is er een referendum gehouden die een fraudulente process heeft doorlopen en geen internationaal rechtsbasis bezit om de huidige staatsstructuur te hebben opgelegd op onze volk en niet het legitieme volkenrechterlijk stem geniet.

-op 10 Oktober 2010 is het autonome land Nederlandse Antillen ontbonden zonder de legitieme toestemming van het Antilliaanse volk (non-dissolution-principle) en tegen het stem van het volk van St Eustatius in.

-in december 2010 is er een referendum gehouden die de ilegale status van integratie in Nederlands staatsbestel als “openbaar lichaam” onder artikel 134 had moeten legitimeren. Dit nadat de afgesproken referendum in maart 2010 door de on-democratische vertegenwoordigers van het Nederlands belang gezaghebber Thode en gouverneur Goedgedrag op international-rechterlijke betwistbare redenen, waarbij volkenrechterlijk referenda verzwaardere eisen kan worden opgevoerd om de binding met het gebied te waarborgen hebben vernietigd. De vraag stelling: “ Ik ben er het ermee eens, dat Bonaire een openbaar lichaam is geworden in de zin van van artikel 134 van de Nederlandse grondwet: “Ja” of “Nee”. Dus de legitimatie van deze illegal status dat de bedoeling was van deze referenum is ook tot vandaag nog steeds uitgebleven , door de duidelijke afwijzing en sabotage van het referendum en tot op dit moment nog niet en nooit uitgebrachte rapport van de Verenigde Naties supervision.

-de eilandsraadsverkiezing van 8 maart 2011 had geen rechtsbasis door het niet legitimeren van de illegale OLB status door de referendum van december 2010. En bovendien heeft het volk ook de partij UPB die de status van OLB steunde en trok afgewezen en stemden op de andere partijen , PDB, PHU en MLB die een referendum wilden om het volk zich uit te laten spreken over hun toekomst.

-in september 2011 heeft dmv de gezaghebber Thode en de rijksvertegenwoordiger Stolte beiden a-politiek en on-democratisch vertegenwoordigers van Nederlands belang, door politieke interventie in de lokale politiek, de rechtmatige regerende koalitie gedestabiliseerd met het gevolg met het val van de koalitie en vormen van de huidige koalitie die ondemocratisch(met ca 1000 minderheids-stemmen) tot nu toe heeft geregeerd. 

-in september 2012 heeft het Boneriaans(en BES) bevolking weer uitdrukkelijk deze status, door de opgelegde 2de kamer-verkiezingen die ook een “verkapte legitimatie van deze status zou kunnen worden” afgewezen als hun volks-vertegenwoordigers (ca 80%).

-in mei 2014 heeft het Boneiraans(en BES) bevolking weer uitdrukkelijk deze status en Europese parlament verkiezing afgewezen(ca 80%).

-in december 2014 heeft St Eustatius een referendum georganiseerd waar u op de hoogte ben dat er hevig is gesaboteerd door de verantwoordelijke authoriteiten maar wel weer een duidelijk beeld en signaal gaf van de onvrede en opgelegde status van openbaar lichaam overduidelijk afwees en koos voor hun rechtmatige onschendbaar recht op zelf-bestuur of autonomie. 

Al deze feitelijke officiele legale intenties om subtiel via een verkapte democratie deze illegale status te legaliseren is zoals u ook weet door onze volk afgewezen, en niet eens mee te voegen de talloze protestacties, handtekening-acties, enz, tenzij U blijft doorzetten met het forceren van deze illegale status die het Boneriaans volk totzover heeft verdeeld en ongelukkig houdt. Nu is weer een oproep voor de Boneriaanse bevolking te gaan stemmen voor de eilandsraadsleden op 18 maart 2015. U gaf diverse malen aan dat deze eilandsraadsleden verantwoordelijk zijn voor het referendumwet en organiseren hiervan. En u zal ook weten dat er na 2004 oplopend tot un een bevolkings-imigratie-groei explosie was, 400% stijging waarvan de overgrote meerderheid Europese Nederlanders die naar hun (ei)land Nederland in de cariben, Caribisch Nederland, openbaar lichaam Bonaire zijn geimmigreerd en allemaal direkt stemrecht hebben verworven. Dus dat deze ER verkiezing van 18 maart 2015 nooit en nimmer een eerlijke democratische weergave zal zijn door deze invasieve stemgerechtigden, en u beweerd een verduidelijke beeld en zelfs als legitimatie of legalisatie van de tot nu toe illegale status van integratie(nooit heeft iemand of het volk van Bonaire voor integratie gestemd en op geen enkele stembiljet of referendum) in het Nederlands staatsbestel als Openbaar Lichaam. Verschijdene verzoeken aan U en de Minister om in een a-politieke positie in te grijpen en een a-politieke referéndum te helpen organiseren voor het volk, gebaseerd op het feit er een grove mensen en volkenrechterlijke schending van rechten plaats heeft gevonden en bovendien ons “onschendbare recht op zelf-bestuur” heeft geschonden en onteigend en u telkens weer verwijst en naar deze “ilegale en korupte en met invasief/besmette Europees-Nederlands stemmen democratie” overlaat. Dus al het corruptie en omkooppartijen dat niet meer een publieke geheim is maar een alledaagse aktiviteit(Booi heeft zelf op de Nlse TV bekend dat het normaal is?) omtrent de verkiezingen, dus uw ingevoerde volmacht-stemmen dat afgeschaft was op de Antillen daardoor, en u geen gehoor of geen serieuze intentie doet of neemt voor onderzoek of een of andere commissie in het leven heeft geroepen om de bevolking gerust te stellen dat u ook een oor heeft voor hun zorgen, dus het afkopen van hun enige zeggenschap, dus de verkiezing. Dat u dan laat blijken dat u de andere kant opkijkt, dus niet naar het waarborgen van hun veiligheid en rechtstaat basis, dus een eerlijke democratisch process. En verder het stempas distribuitie was direkt op hetzelfde pad als de gesaboteerde St Eustatius referendum van december 2014, onduidelijkheid en chaotisch, en verder stembiljetten uitgegeven aan mensen die zelfs meer dan 10 jaar niet meer op Bonaire wonen. Vandaar of is wel te begrijpen dat U aangeeft dat u alleen een geldige identificatie van voor 19 maart 2010 ook geldig is, dit zeker voor het uitoefenen van een corrupte-volmacht van een uitlandig wonende stemgerechtigde. Ook is te melden dat er de ca 25% funktioneel-analfabeet bevolkings-groep zeker grove problemen zal hebben met uw uitgebreide Nederlandstallige stempas instructies en zeker met uw Europees Nederlands stembiljetten zonder partij-kleuren tenzij u wel toestaat dat de partijen met hun folkloristische kleuren volop kampagne voeren, dus nog meer verwarring en chaos ondersteund en geen eerlijke democratisch process hier gaande is. Een en al en niet te vergeten hoe het mogelijk is of wij als volk moeten kunnen begrijpen dat u in de autonome landen Curacao, Aruba en St Maarten in hun interne politiek en autonomie ingrijpen en in uw eigen politiek-verantwoordelijk gebied en Nederland in de Cariben, Bonaire dat niet doet. Dus politieke leider die corruptiezaak bekent en veroordeeld wordt en door uw eigen ministerie ontslagen wordt toch blijft funktioneren als gedeputeerde, (plaatvervangende)gezaghebber en zonder enig argwaan van uw kant. Dus dan is ook duidelijk voor het volk dat de stapels corruptie zaken die uw openbaar ministerie jarenlang hebben uitgepluist en door uw zgn niet mee willen bemoeien met lokaal-politiek nooit zullen begrijpen en accepteren dat u presteer net voor alle laatste voorgaande verkiezingen onredelijk en wantrouwig te handelen in de zaken van de bekende politicus Booi die de trekker van deze illegale status is en verklaard heeft een referendum “over zijn dead body” dus nooit zal plaatsvinden. Nooit zal u kunnen verklaren dat voor de referendum van desember 2010, op 30 november 2010 de nasporing, onderzoek te stoppen door uw rechter, dan 26 januari 2011 seponeren van de zaken en in maart de verkiezing 2011, en in oktober 2014 een week voor de laatste stap in een unaniem geakoorde besluit tot starten van de referendumprocess, Booi weer vrij, weer in de Eilandsraad als lid toe-treed en direkt het referéndum stopt en nu alweer, echt het record , vrijspraak een paar dagen voor de verkiezingen. U zal wel begrijpen dat ons geloofwaardigheid in uw te noemen onafhankelijk rechtstaat organen en systemen echt geschaad is of niet meer te vertrouwen zijn en u als lokaal politiek instrumenten tegen de mensen en volkenrechterlijke zelfbeschikkingsrecht van het volk wordt beschouwd en wordt gebruikt.

Tenslotte teken ik hiermede oficieel bezwaar tegen deze eilandsraads-leden-verkiezing die geen legitieme rechtsbasis bezit, en geen eerlijke democratisch basis bezit door uw invasieve opgelegde Europese Nederlanders stemgerechtigden en deze illegale status niet legitimeer omdat het alleen te legitimeren of te leagliseren is door een legitieme zelfbeschikkings volksraadpleging en mijn stem (en alle willige petitie tekenaars voor een zelfbeschikkings referendum en anderen) onder protest uit zal brengen.


cc. Kabinet van de Koning Leden van de 2de kamer van de Staten-Generaal Leden van de 1ste kamer der Staten –Generaal Leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties Office of the High Commisioner for Human Rights

No comments: